[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
  
แผนพัฒนาเทศบาล  
 

1.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
- แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
 
2.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563
 
3.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2562


 
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th