เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)

คู่มือปฏิบัติงานเทศบาล

คู่มือการบริหารงานการเงินการคลัง
คู่มือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ู่มือการจัดทำงบประมาณ
ู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
ู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
ู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
ู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(งานก่อสร้าง)
ู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญฯ
ู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
คู่มือการใช้บริการ E-Service
 
 
footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, saraban_05560106@dla.go.th
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com