เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ::
 1.  ประเมิน ITA
 2.  แผนพัฒนา/แผน 5 ปี
 3.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 4.  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 5.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 6.  แผนการดำเนินงาน
 7.  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 8.  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
 9.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
 10.  ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 11.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 12.  รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
 13.  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
 14.  รายงานการเงินประจำเดือน
 15.  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ
 16.  รายงานผลการประเมิน อปท.(LPA)
 17.  รายงานผลการประเมิน ITA
 18.  งบแสดงฐานะทางการเงิน
 19.  การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 20.  รายงานผลตรวจสอบจาก สตง.
 21.  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 22.  คู่มือประชาชน
 23.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 24.  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 25.  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 26.  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 27.  ฐานข้อมูลคนพิการและผู้สูงอายุ
 28.  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 29.  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณา
footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, saraban_05560106@dla.go.th
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com