เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ::
 1.  ประเมิน ITA-2566
 2.  ตัวชี้วัดการประเมิน ITA
 3.  แผนพัฒนา/แผน 5 ปี
 4.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 5.  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 6.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 7.  แผนการดำเนินงาน
 8.  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 9.  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
 10.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
 11.  ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 12.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 13.  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
 14.  รายงานการเงินประจำเดือน
 15.  รายงานผลการประเมิน อปท.(LPA)
 16.  งบแสดงฐานะทางการเงิน
 17.  การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 18.  รายงานผลตรวจสอบจาก สตง.
 19.  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 20.  คู่มือประชาชน
 21.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 22.  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 23.  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, 5560104@dla.go.thCopyright
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com