เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ::
 1.  ตัวชี้วัดการประเมิน ITA
 2.  แผนพัฒนา/แผน 5 ปี
 3.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 4.  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 5.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 6.  แผนการดำเนินงาน
 7.  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 8.  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
 9.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
 10.  ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 11.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 12.  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
 13.  รายงานการเงินประจำเดือน
 14.  รายงานผลการประเมิน อปท.(LPA)
 15.  งบแสดงฐานะทางการเงิน
 16.  การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 17.  รายงานผลตรวจสอบจาก สตง.
 18.  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 19.  คู่มือประชาชน
 20.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, 5560104@dla.go.thCopyright
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com