เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567
    ไตรมาสที่ 4(ก.ค.67-ก.ย.67)
    ไตรมาสที่ 3(เม.ย.67-มิ.ย.67)
    ไตรมาสที่ 2(ม.ค.66-มี.ค.67)
    ไตรมาสที่ 1(ต.ค.66-ธ.ค.66)
    - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566
    ไตรมาสที่ 4(ก.ค.66-ก.ย.66)
    ไตรมาสที่ 3(เม.ย.66-มิ.ย.66)
    ไตรมาสที่ 2(ม.ค.66-มี.ค.66)
    ไตรมาสที่ 1(ต.ค.65-ธ.ค.65)
    - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
    ไตรมาสที่ 4(ก.ค.65-ก.ย.65)
    ไตรมาสที่ 3(เม.ย.65-มิ.ย.65)
    ไตรมาสที่ 2(ม.ค.65-มี.ค.65)
    ไตรมาสที่ 1(ต.ค.64-ธ.ค.64)
    - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
    ไตรมาสที่ 4(ก.ค.64-ก.ย.64)
    ไตรมาสที่ 3(เม.ย.64-มิ.ย.64)
    ไตรมาสที่ 2(ม.ค.64-มี.ค.64)
    ไตรมาสที่ 1(ต.ค.63-ธ.ค.63)
    - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
    ไตรมาสที่ 1(ต.ค.62-ธ.ค.62)
    ไตรมาสที่ 2(ม.ค.63-มี.ค.63)
    ไตรมาสที่ 3(เม.ย.63-มิ.ย.63)
    ไตรมาสที่ 4(ก.ค.63-ก.ย.63)

    - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
 
2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (ต.ค.61-มี.ค.62)
    - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (เม.ย.62-ก.ย.62)
    - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (ต.ค.62-มี.ค.63)
3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
    - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562


 
footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345 โทรสาร. 0 5488 8345
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 054-888456
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, 5saraban_05560106@dla.go.th
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com