เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)

ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

 
ข้อมูลพื้นฐาน
 
ที่ตั้ง อาณาเขต และลักษณะทางกายภาพ
ตำบลบ้านต๊ำเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ภายในอำเภอเมืองพะเยา ห่างจากที่ว่าการอำเภอไป 11 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 88,890 ไร่ หรือประมาณ 142.23 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดกับตำบลท่าจำปี ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา
ทิศใต้ ติดกับตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา และ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว
 
สภาพทางเศรษฐกิจการประกอบอาชีพ
ชุมชนในลุ่มน้ำแม่ต๊ำมีอาชีพหลักชุมชนส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ทำนา ปลูกข้าว และอาชีพเสริม ได้แก่
- ทำไร่ พืชที่ปลูก ข้าวโพด ขิง ฟักทอง ถั่วลิสง ถั่วเหลือง กระเทียม พริก หอมแดง
- ทำสวน เช่น ลำไย มะม่วง มะขาม มะพร้าว หมาก
- การหาของป่า เช่น เห็ด หน่อไม้ มดแดง รังผึ้ง ผักกูด ฯลฯ
- ประมงน้ำจืด การหาปลา กุ้ง หอย
- เลี้ยงสัตว์ วัว ควาย ไก่ หมู ปลา เป็นต้น
- ค้าขาย พืชผัก สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป และผลผลิตทางการเกษตร
- รับจ้างทั่วไป กรรมกรก่อสร้าง ร้านค้า ทำงานในโรงงานอาหารกระป๋อง
- รับราชการ ทหาร ตำรวจ พยาบาล หมอ ครู และรับราชการในหน่วยงานต่างๆ
- ปลูกผักสวนครัว ผักกาด ขิง ข่า ตระไคร้ ผักตำลึง ฯลฯ
 
การประกอบอาชีพ
ประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ รับจ้าง ค้าขาย ตำบลบ้านต๊ำ เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเกษตร และประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน และมีอาชีพเสริม เช่น การจักสานผักตบชวา การทอเสื่อกก การเจียระไนพลอย นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ท่องเทียวที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตกจำปาทอง น้ำตกขุนต๊ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเฮือก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์
 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
สภาพ เศรษฐกิจของชุมชนในลุ่มน้ำแม่ต๊ำ ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีอาชีพหลักคือ ทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำสวน ลำไย มะม่วง มะขาม ทำไร่ ข้าวโพด ขิง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว กระเทียม หอมแดง พริก อาชีพรองคือ เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เลี้ยงปลา ค้าขาย ชุมชนที่ติดป่า เช่น หมู่บ้านต๊ำใน ต๊ำกลาง จะมีอาชีพหาของป่า เช่น น้ำผึ้ง ล่าสัตว์ หาเห็ด หน่อไม้ เป็นต้น บางส่วนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานอาหารกระป๋อง เช่น บ้านท่าช้าง และ บ้านต๊ำป่าลาน นอกจากนี้หลังฤดูการทำนา ชาวบ้านบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง ทั่วไป เช่น กรรมกร ก่อสร้าง ส่วนชุมชนที่ติดกับแม่น้ำ ได้แก่ บ้านต๊ำดอนมูล จะมีการทำการประมงในน้ำแม่อิงและกว๊านพะเยา นอกจากนี้ในกลุ่มแม่บ้านจะมีการทำหัตถกรรมในครัวเรือน ได้แก่ จักสานผักตบชวา ทอเสื่อกก และมีเพียงบางส่วนที่ประกอบอาชีพรับราชการ
 
สถาบันการศึกษา
   - โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจำนวน 5 แห่ง
1. โรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูล
2. โรงเรียนต๊ำ (อินโต อุปถัมภ์)
3. โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน
4. โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล (สาขาบ้านต๊ำกลาง)
5. โรงเรียนบ้านต๊ำใน
   -โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล
   -โรงเรียนระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำดอนมูล
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำกลาง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำใน
 
สถาบันศาสนาและองค์กรรัฐ เอกชน
   -วัด 11 วัด (มหานิกาย)
1. วัดห้วยเคียนเหนือ
2. วัดต๊ำดอนมูล
3. วัดต๊ำป่าลาน
4. วัดต๊ำน้ำล้อม
5. วัดต๊ำม่อน
6. วัดต๊ำพระแล
7. วัดต๊ำกลาง
8. วัดขุนต๊ำ
9. วัดน้ำตกจำปาทอง
10. วัดพระธาตุโป่งขาม
11. วัดศรีอุดมธรรม
   -สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง (สำนักสงฆ์ดอยหลวง)
   -คริสตจักรไมตรีสุข จำนวน 1 แห่ง (นิกายโปแตสแตน)
   -เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จำนวน 1 แห่ง
   -สถานีตำรวจทางหลวง (สทล.กก.5) จำนวน 1 แห่ง
   -ศูนย์ OTOP ตำบล จำนวน 2 แห่ง (กลุ่มผลิตผักตบชวาหมู่ที่ 1,7)
   -ป้อมยามตำรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
   -สถานีวิทยุตำรวจภูธร ภาค 5 จำนวน 1 แห่ง
   -วิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 แห่ง
   -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
   -ตลาดสด(รุ่งกมล) จำนวน 1 แห่ง
 
สถานบริการด้านสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ จำนวน 1 แห่ง
 
ประชากร
      มีประชากรทั้งสิ้น  7,007  คน  เป็นชาย  3,390  คน  หญิง  3,617  คน  จำนวนครัวเรือน 3,308 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ มีนาคม พ.ศ. 2566)
 
สภาพทางการเมืองตำบลบ้านต๊ำ
       พ.ศ. 2539 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานระดับตำบล จากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีกำนันคำ ทำดี เป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง มีสมาชิกโดยตำแหน่ง คือ ผู้ใหญ่บ้าน และเลือกตั้งอีก 2 คน ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนระเบียบจากการเลือกตั้งมีสมาชิกหมู่บ้าน 2 คน ปี 2546 ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานบริหารเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีนายหนิม อ้อยหวาน ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคนแรก และมีนางจันทร์เพ็ญ สร้อยนาค ดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๊ำเป็นคนแรก ต่อมานายหนิม อ้อยหวานได้หมดวาระลงในปี 2547 ได้มีการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร และสมาชิกฯ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2547 นายประพันธ์ มูลเข้า ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๊ำ จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2551 พร้อมทั้งได้จัดทำประชาพิจารณ์เพื่อยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ได้มีมติจากที่ประชาพิจารณ์โดยผ่านสภาเห็นชอบให้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล มีจำนวน 2 เขต ในวันที่ 11 มกราคม 2552 ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ โดยนางสาวอารีย์ อ้อยหอม ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นคนแรก ได้หมดวาระลงในปี 2556 ในวันที่ 9 เมษายน 2556 นายไพบูลย์ หาสิ่ง ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้หมดวาระลงในปี 2564 และปัจจุบัน ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 โดย นายจิรพงศ์ ใจลา ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ และมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ที่ได้รับเลือกตั้ง จำนวน 2 เขต ๆละ 6 คน รวมเป็น 12 คน
footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345 โทรสาร. 0 5488 8345
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 054-888456
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, 5saraban_05560106@dla.go.th
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com