[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
 
23/ธ.ค./2564
ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี

ณ ห้องประชุมชุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

20/ธ.ค./2564
ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีพื้นที่

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

20/ธ.ค./2564
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม

หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

22/ธ.ค./2564
มอบหนังสือเพื่อพัฒนาด้านสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านต๊ำ

นำโดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ

20/ธ.ค./2564
ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 มอบเงินแก่เด็กและครอบครัว

ณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

17/ธ.ค./2564
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง

17/ธ.ค./2564
ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 , 13

หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 13 ตำบลบ้านต๊ำ

17/ธ.ค./2564
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำประจำเดือนธันวาคม 2564

ณ ห้องประชุมจำปาทอง

16/ธ.ค./2564
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฯ(อบรมทำซาลาเปา ขนมจีบ)

ณ ห้องประชุมจำปาทอง

15/ธ.ค./2564
ลงพื้นที่ติดตามการจ้างติดตั้งการ์ดเรล ข้างถนนสาย 1127 หมู่ที่ 2

ข้างถนนสาย 1127 บ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ


ประกาศ (แบบ สด.38) ผู้ประกาศ:admin


รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 - 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อนกระจงสูง โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อน 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
ประกาศกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำครั้งแรก
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
ประกาศอำเภอเมืองพะเยา เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำครั้งแรก
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
ประกาศอำเภอเมืองพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00006 : กติการการใช้งาน (981/0)
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
15 มิ.ย. 2559 : 11:06
00135 : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์(338/0)
กกพ.มทบ.16
8 ม.ค. 2564 : 11:39 More Gallery....    

ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 มอบเงินแก่เด็กและครอบครัว
( 20/ธ.ค./2564 )

-


ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
( 20/ธ.ค./2564 )

-


ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำประจำเดือนธันวาคม 2564
( 20/ธ.ค./2564 )

-


โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฯ(อบรมทำซาลาเปา ขนมจีบ)
( 17/ธ.ค./2564 )

-


ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
( 14/ธ.ค./2564 )

-


อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปปลานิล (คุกกี้ปลา,ปลาส้มฟัก)
( 14/ธ.ค./2564 )

-


อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน แปรรูปปลา
( 13/ธ.ค./2564 )

-


ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ
( 13/ธ.ค./2564 )

-


ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 , 5 , 6 , 9
( 3/ธ.ค./2564 )

-


กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
( 3/ธ.ค./2564 )

-


ประชุมสร้างความเข้าใจสัญญาเชิงรุก รถบัส รถนักเรียน ปลอดภัย
( 3/ธ.ค./2564 )

-


ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ
( 3/ธ.ค./2564 )

-

[Total 281 Gallery]


 
 


ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.