[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
 
1/ธ.ค./2564
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 , 5 , 6 , 9

หมู่ที่ 2 , 5 , 6 , 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา

1/ธ.ค./2564
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ณ ปากทางเข้าบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 13 ไปจนถึง บ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ

30/พ.ย./2564
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9,11

หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ

30/พ.ย./2564
ประชุมสร้างความเข้าใจสัญญาเชิงรุก รถบัส รถนักเรียน ปลอดภัย

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

29/พ.ย./2564
มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุพิการ หมู่ที่ 1

ณ บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา

29/พ.ย./2564
ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ

ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ปีงบประมาณ 2565

29/พ.ย./2564
นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิกา

ณ ห้องประชุมจำปาทอง

26/พ.ย./2564
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และแพมเพิส ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ณ บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ

25/พ.ย./2564
ประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ ห้องประชุมจำปาทอง ตำบลบ้านต๊ำ

24/พ.ย./2564
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และนมผงสำหรับเด็ก ให้กับเด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก Covid 19

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ


ประกาศ (แบบ สด.38) ผู้ประกาศ:admin


รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 - 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อนกระจงสูง โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อน 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
ประกาศกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำครั้งแรก
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
ประกาศอำเภอเมืองพะเยา เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำครั้งแรก
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
ประกาศอำเภอเมืองพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00006 : กติการการใช้งาน (921/0)
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
15 มิ.ย. 2559 : 11:06
00135 : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์(280/0)
กกพ.มทบ.16
8 ม.ค. 2564 : 11:39 More Gallery....    

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 , 5 , 6 , 9
( 3/ธ.ค./2564 )

-


กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
( 3/ธ.ค./2564 )

-


ประชุมสร้างความเข้าใจสัญญาเชิงรุก รถบัส รถนักเรียน ปลอดภัย
( 3/ธ.ค./2564 )

-


ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ
( 3/ธ.ค./2564 )

-


นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ
( 3/ธ.ค./2564 )

-


มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และแพมเพิส ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ
( 28/พ.ย./2564 )

-


ประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ 2565
( 28/พ.ย./2564 )

-


อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง
( 28/พ.ย./2564 )

-


ประชุมชี้แจงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
( 23/พ.ย./2564 )

-


ล้างทำความสะอาดป้องกันโรคมือเท้าปาก
( 21/พ.ย./2564 )

-


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ปากทางเข้าบ้านท่าเรือ ม.13
( 16/พ.ย./2564 )

-


มอบถุงยังชีพให้กับพนักงานจ้างเทศบาลที่กลับมากักตัวอยู่ที่บ้าน
( 16/พ.ย./2564 )

-

[Total 273 Gallery]


 
 


ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.