เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่องให้ใช้ระเบียบสภาเทศบาลว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 (14 ธ.ค. 2565)
ภาพข่าว