เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

1. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
   - ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
   - ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
 
2.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   - แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ.2566-2570
   - แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (เพิ่มเติม) พ.ศ.2562-2565
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
 
3. รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   - รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
   - รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
   - รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
 
4.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2567
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
 
5.มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   - ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
   - ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, saraban_05560106@dla.go.th
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com