เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล

1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
- แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2567-2569
 
3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564
 
4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2562
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563


 
footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, saraban_05560106@dla.go.th
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com