[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
 •   
  
ข้อมูลบริการ  
 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

 

เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก

 

 • ที่ดิน  หมายความว่า  พื้นดินและให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย
 • สิ่งปลูกสร้าง  หมายความว่า  โรงเรือน  อาคาร  ตึก  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้  หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย
 • ห้องชุด  หมายความว่า  ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว

smileyผู้มีหน้าที่เสียภาษี  

         ได้แก่  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐและให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

 

smiley ฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้

 

 • ที่ดิน  ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน
 • ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง  ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างมารวมกัน
 • ห้องชุด  ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด

 

smiley อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ  0.15
 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย  ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ  0.3
 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น  ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ  1.2
 •  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพให้มีอัตราไม่เกินร้อยละ  1.2  ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดิน 3 ปี ต่อต่อกัน  ในปีที่ 4 ให้เก็บเพิ่มขึ้นอีก 0.3 ทุก 3 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ 3

 

smiley การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี

 

 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นรวมกันในการคำนวณภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท
 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์  ในวันที่  1  มกราคมของปีภาษีนั้น  ให้รับรับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท
 • ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินและใช้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น  ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีไม่เกินสิบล้านบาท

 

smiley การประเมินภาษีและการชำระภาษี 

 

 • ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี  และส่งแบบประเมินภาษี  ซึ่งมีรายละเอียดรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ราคาประเมินทุนทรัพย์  อัตราภาษี  และจำนวนภาษีที่ต้องชำระภายในเดือนกุมภาพันธ์
 • ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี
 • ผู้เสียภาษีอาจขอผ่อนชำระภาษีเป็นงวด ๆ งวดละเท่ากันก็ได้  จำนวนงวดและจำนวนเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในกฎกระทรวง
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th