[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
  
ประเภท: ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 303
เสาร์ ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

         วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 1/2562 โดย นายไพบูลย์ หาสิ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานในการเปิดประชุมฯ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ภาพกิจกรรม : Facebook

ข่าวกิจกรรม [ข่าวทั้งหมด]

      ตำบลบ้านต๊ำร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 18/ธ.ค./2561
      เทศบาลตำบลบ้านต๊ำจัดกิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง" ประจำเดือน ธ.ค. 2561" 14/ธ.ค./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 14/ธ.ค./2561
      โครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายฯ 13/ธ.ค./2561
      ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 12/ธ.ค./2561
      ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการ “1อปท.1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 6/ธ.ค./2561
      ประชุมสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 6/ธ.ค./2561
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 3/ธ.ค./2561
      ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 3/ธ.ค./2561
      ร่วมพิธีแจกผ้าห่ม โครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 19” 23/พ.ย./2561
      การประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ 23/พ.ย./2561
      จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 23/พ.ย./2561
      เทศบาลตำบลบ้านต๊ำจัดกิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง" ประจำเดือน พ.ย.2561 23/พ.ย./2561
      ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 23/พ.ย./2561
      ประชุมบ่อบาดาลไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 23/พ.ย./2561
      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดพะเยา 23/พ.ย./2561
      ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต๊ำ 23/พ.ย./2561
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 20/ต.ค./2561
      ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 20/ต.ค./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 20/ต.ค./2561
      ต้อนรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คนใหม่) 20/ต.ค./2561
      ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายสวรรคต ร.๙ 15/ต.ค./2561
      กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง" 15/ต.ค./2561
      ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต.บ้านต๊ำ4/2561 14/ต.ค./2561
      ร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 24/ก.ย./2561
      โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ.2561 24/ก.ย./2561
      โครงการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 10/ก.ย./2561
      โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2561 10/ก.ย./2561
      การให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 7/ก.ย./2561
      โครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างกลไกในการเฝ้าระวังฯ 7/ก.ย./2561
      โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน 7/ก.ย./2561
      มอบเกียรติบัตรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำดีเด่น ประจำปี 2561 29/ส.ค./2561
      โครงการ “ตำบลบ้านต๊ำปลอดขยะเปียก” 29/ส.ค./2561
      โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 29/ส.ค./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ 27/ส.ค./2561
      โครงการเยาวชนคิดดี ทำดีเพื่อตนเอง และตำบลบ้านต๊ำ 2561 27/ส.ค./2561
      โครงการฝึกอบรม “การดูแลสุขภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อสม.๔.๐ ” 27/ส.ค./2561
      โครงการนักเรียนบ้านต๊ำสดใสใส่ใจสุขภาพปีการศึกษา 2561 27/ส.ค./2561
      โครงการรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 24/ส.ค./2561
      พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ 24/ส.ค./2561
      โครงการ “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” 24/ส.ค./2561
      อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันช่วยเหลือฯ 19/ส.ค./2561
      ประชุมคณะอนุกรรมการ Long term care : LTC “ศูนย์ฮอมฮักตำบลบ้านต๊ำ 19/ส.ค./2561
      อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันช่วยเหลือฯ 17/ส.ค./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 15/ส.ค./2561
      ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 3/2561 15/ส.ค./2561
      เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน ศึกษาดูงานประชาคมเอดส์ตำบลบ้านต๊ำ 11/ส.ค./2561
      อบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดน้ำ 11/ส.ค./2561
      โครงการรวมพลังจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ กับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง 10/ส.ค./2561
      เตรียมงานโครงการรวมพลังจิตอาสา 9/ส.ค./2561
      ธกส.สาขาบ้านต๋อม ส่งมอบบัตรสินเชื่อ ตามโครงการบัตรเกษตรสุขใจ 9/ส.ค./2561
      รับลงทะเบียนผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ตำบลบ้านต๊ำ) 9/ส.ค./2561
      กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกลำไยบ้านต๊ำใน ม.9 9/ส.ค./2561
      ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2561 7/ส.ค./2561
      ประชุมชี้แจง “ศูนย์ฮอมฮักตำบลบ้านต๊ำ” 6/ส.ค./2561
      มอบเงินอุดหนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2 31/ก.ค./2561
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 3/2561 26/ก.ค./2561
      ประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 3/2561 26/ก.ค./2561
      ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 26/ก.ค./2561
      โครงการพัฒนาทักษะฝีมือ/ฝึกอาชีพ (ทำไม้กวาดดอกหญ้า) 25/ก.ค./2561
      โครงการพัฒนาทักษะฝีมือ/ฝึกอาชีพ (เลี้ยงจิ้งหรีด) 24/ก.ค./2561
      ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ กองทุน สปสช.ต.บ้านต๊ำ ครั้งที่ 2/2561 23/ก.ค./2561
      ร่วมคาราวานบุญถวายเทียนพรรษาปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา9วัด 22/ก.ค./2561
      ประชุมประจำเดือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านต๊ำ 19/ก.ค./2561
      ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 19/ก.ค./2561
      มอบทรายอะเบทให้ รพสต.บ้านต๊ำ 11/ก.ค./2561
      แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการบริโภคอาหารปลอดภัย ผักไร้สารพิษ 11/ก.ค./2561
      ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2 10/ก.ค./2561
      ร่วมติดตามและเตรียมการติดตามการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 10/ก.ค./2561
      ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 3/ก.ค./2561
      ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข” 3/ก.ค./2561
      ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด 3/ก.ค./2561
      มอบเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 3/ก.ค./2561
      ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลบ้านต๊ำ 3/ก.ค./2561
      ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 3/ก.ค./2561
      ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 18/มิ.ย./2561
      พบปะคณะครูและผู้ประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 18/มิ.ย./2561
      ท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมใจชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) 10/มิ.ย./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 10/มิ.ย./2561
      การจัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 10/มิ.ย./2561
      ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 10/มิ.ย./2561
      ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ควบคุมเครื่องดื่่มแอลกกอฮอล์ 10/มิ.ย./2561
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 18/พ.ค./2561
      ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาตรวจดูการทำงานของระบบคุณภาพน้ำ ม.7 บ้านต๊ำ 18/พ.ค./2561
      กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ 18/พ.ค./2561
      รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตรฯ 3/พ.ค./2561
      ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ (ประชุมสัญจร) 2/พ.ค./2561
      ร่วมส่งและแสดงความยินดีพนักงานเทศบาลโอนย้าย 2/พ.ค./2561
      ประชุมรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 30/เม.ย./2561
      ร่วมขบวนแห่ครัวตานในงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง 30/เม.ย./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 30/เม.ย./2561
      ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระอุปคุต 30/เม.ย./2561
      ร่วมประเพณีวัดม่วงเจ็ดต้น 22/เม.ย./2561
      ประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัว ผู้ใหญ่ 22/เม.ย./2561
      โครงการแก้ไขปัญหาขยะและหมอกควัน อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพะเยา 22/เม.ย./2561
      ร่วมรดน้ำดำหัวปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 22/เม.ย./2561
      ร่วมรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ 22/เม.ย./2561
      ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 22/เม.ย./2561
      ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 22/เม.ย./2561
      โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 22/เม.ย./2561
      โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ พ.ศ.2561 21/เม.ย./2561
      จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ 11/เม.ย./2561
      ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 11/เม.ย./2561
      ร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมงานประเพณีไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวงแปดเป็ง 11/เม.ย./2561
      มอบกระเบื้องและครอบหลังคาให้กับผู้ประสบภัย วาตภัย (พายุฤดูร้อน) 5/เม.ย./2561
      ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจ การจัดตั้งศูนย์ฮอมฮัก 5/เม.ย./2561
      สำรวจความเสียหายพายุฤดูร้อนตำบลบ้านต๊ำ 5/เม.ย./2561
      โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 5/เม.ย./2561
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนโครงการและการจัดทำแผนสุขภาพฯ 5/เม.ย./2561
      ร่วมกิจกรรมทำแนวกั้นไฟ และฉีดพ่นน้ำเพื่อลดภาวะหมอกควัน 5/เม.ย./2561
      อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหารให้ปลอดภัย 5/เม.ย./2561
      โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” 5/เม.ย./2561
      ประชุมติดตามการดำเนินงานคุ้มครองเด็กในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 5/เม.ย./2561
      ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน 5/เม.ย./2561
      โครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน 5/เม.ย./2561
      โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ปี 2561 5/เม.ย./2561
      ศาสตร์ของพระราชากับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 5/เม.ย./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 5/เม.ย./2561
      ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.พะเยามอบเงินสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ 16/ก.พ./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 16/ก.พ./2561
      ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 16/ก.พ./2561
      ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาตำบลบ้านต๊ำ 11/ก.พ./2561
      ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 11/ก.พ./2561
      โครงการประเพณีวัดพระธาตุโป่งขามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 11/ก.พ./2561
      ประชุมส่วนราชการตำบลบ้านต๊ำ 11/ก.พ./2561
      ร่วมส่งหัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 11/ก.พ./2561
      กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สปสช.และกู้ชีพ-กู้ภัย ตำบลบ้านต๊ำ 11/ก.พ./2561
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ 11/ก.พ./2561
      โครงการจัดการขยะภายในสำนักงานขยายผลสู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 11/ก.พ./2561
      การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 1 29/ม.ค./2561
      ทำบุญอาคารหลังใหม่หน่วยบริการประชาชนตำบลบ้านต๊ำ (ป้อมยามตำรวจ) 24/ม.ค./2561
      กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็นโครงการผลิตไฟฟ้า 24/ม.ค./2561
      งานวันเด็กแห่งชาติ (ตำบลบ้านต๊ำ) พ.ศ.2561 24/ม.ค./2561
      โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดรายจ่าย 24/ม.ค./2561
      มอบกระเช้าของขวัญให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ 24/ม.ค./2561
      โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9/ม.ค./2561
      กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 3/ม.ค./2561
      “ลดเมา เพิ่มสุข ปี 2561 พื้นที่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” 3/ม.ค./2561
      ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 3/ม.ค./2561
      ประชุม ติดตามงานเครือข่ายและออกแบบการรณรงค์การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 3/ม.ค./2561
      ประชุมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 3/ม.ค./2561
      โครงการจังหวัดพะเยา ต้านภัยหนาว ปี 60 3/ม.ค./2561
      การจัดเวทีประชาคมตามโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน 29/ธ.ค./2560
      ประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการรณรงค์#ลดเมาเพิ่มสุขปี2561 29/ธ.ค./2560
      ประชุมปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พลังงานชุมชน 29/ธ.ค./2560
      ประชุมหารือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 29/ธ.ค./2560
      ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ท่ามะปาง 29/ธ.ค./2560
      กิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยาน "ปั่นปั้นดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ ครั้งที่ 1" 6/ธ.ค./2560
      ต้อนรับคณะศึกษาดูงานในการเป็นต้นแบบ ศูนย์ประสานงานฯ 6/ธ.ค./2560
      ประชุมประชาคมระดับตำบลบ้านต๊ำ 30/พ.ย./2560
      จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 30/พ.ย./2560
      ร่วมพิธียกเสาเอกบ้าน นายสมมิตร สืบเครือ ราษฎรผู้ประสบภัย 16/พ.ย./2560
      ต้อนรับ น.ส.ศิริพร ศรีวิชัย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 16/พ.ย./2560
      ประชุมการจัดดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ฯ “ปั่นปั้นดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ ครั้งที่ 1” 16/พ.ย./2560
      ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐ 16/พ.ย./2560
      ประชุมหารือข้อตกลงในการใช้ถนนสาย 1127 ตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำจิตอาสาเฉพาะกิจฯร่วมปฏิญาณตน 16/พ.ย./2560
      กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      ประชุมประชาคมด้านการเกษตรและประมงตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋า ตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      ประชุมเตรียมการร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 16/พ.ย./2560
      ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากอุทกภัยที่เกิดในพื้นที่ 16/พ.ย./2560
      โครงการ เยาวชนคิดดี ทำดี เพื่อตนเอง 16/พ.ย./2560
      กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ถุง เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำกว๊านพะเยาเอ่อล้น 16/พ.ย./2560
      ประชุมเตรียมการเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 16/พ.ย./2560
      มอบเครื่องบริโภคอุปโภคแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำกว๊านพะเยาเอ่อล้น 16/พ.ย./2560
      ประชุมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วม 16/พ.ย./2560
      ต้อนรันว่าที่ร้อยตรีรณชัย รัตนเกษมกุล ผู้อำนวยการกองช่างคนใหม่ 17/ต.ค./2560
      มอบเครื่องบริโภคอุปโภคแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำกว๊านพะเยาเอ่อล้น 17/ต.ค./2560
      ประชุมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก 17/ต.ค./2560
      สวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 16/ต.ค./2560
      ลงพื้นที่ช่วยเหลือโดยการทำความสะอาดถนน 16/ต.ค./2560
      ตรวจเยี่ยม และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ 13/ต.ค./2560
      ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และสจ.แก้ว ทำดี ออกตรวจเยี่ยม 13/ต.ค./2560
      กิจกรรม วิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ 12/ต.ค./2560
      โครงการท้องถิ่นร่วมใจขับเคลื่อนถนนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ 12/ต.ค./2560
      ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 12/ต.ค./2560
      ส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 12/ต.ค./2560
      กิจกรรมของวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ 12/ต.ค./2560
      ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 26/ก.ย./2560
      โครงการถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกว๊านพะเยา – น้ำตกจำปาทอง 26/ก.ย./2560
      กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชการที่ 9 26/ก.ย./2560
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 26/ก.ย./2560
      ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ 26/ก.ย./2560
      : ประชุมผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ (วันที่สอง) 26/ก.ย./2560
      ประชุมผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 26/ก.ย./2560
      โครงการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาหมอกควันแบบบูรณาการ 26/ก.ย./2560
      สรุปและประเมินผลงานโครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในตำบลบ้านต๊ำ 26/ก.ย./2560
      การปรับภูมิทัศน์และลดจุดเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ 25/ก.ย./2560
      อบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตในผู้พิการตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี2560 25/ก.ย./2560
      ประชุมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทต.บ้านต๊ำ ครั้งที่ 5 25/ก.ย./2560
      ประชุมส่งเสริมการดำเนินการสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านต๊ำ 25/ก.ย./2560
      ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ รายการทำ DE ขายดี 25/ก.ย./2560
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 25/ก.ย./2560
      ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยตำบลบ้านต๊ำ 25/ส.ค./2560
      โครงการดูแลสุขภาพคนวัยทำงานและผู้สูงอายุตามแบบวิถีไทย 25/ส.ค./2560
      ประชุมโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 21/ส.ค./2560
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 16/ส.ค./2560
      ลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 16/ส.ค./2560
      ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลดอุบัติภัยทางถนน 16/ส.ค./2560
      ประชุมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560 16/ส.ค./2560
      โครงการอบรม “ดอกไม้จันทน์ แทนดวงใจ ถวายพ่อ” 16/ส.ค./2560
      ประชุมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560 16/ส.ค./2560
      โครงการลดหวาน มัน เค็ม ในกลุ่มผู้สูงอายุ 4/ส.ค./2560
      กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่กว๊านพะเยา 4/ส.ค./2560
      “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 3 4/ส.ค./2560
      “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 2 4/ส.ค./2560
      "ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” รุ่นที่ 4 4/ส.ค./2560
      โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 4/ส.ค./2560
      มอบเงินอุดหนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 4/ส.ค./2560
      นโยบายรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างยั่งยืน ทุกวันพุธ 4/ส.ค./2560
      รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร 14/ก.ค./2560
      ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 14/ก.ค./2560
      ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560 9/ก.ค./2560
      ประชุม สรุปผลการรองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร 9/ก.ค./2560
      ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 9/ก.ค./2560
      ประชุมรับฟังคำชี้แจงตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 9/ก.ค./2560
      ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 5 5/ก.ค./2560
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 26/มิ.ย./2560
      รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 3 วันสุดท้าย 26/มิ.ย./2560
      รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 2 26/มิ.ย./2560
      รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” 26/มิ.ย./2560
      ประชุมหารือแนวทางการบำบัดคุณภาพน้ำจากชุมชน ก่อนไหลลงสู่กว๊านพะเยา 24/มิ.ย./2560
      ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการปิดทางสาธารณะ 20/มิ.ย./2560
      ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 20/มิ.ย./2560
      ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน สานสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 7 20/มิ.ย./2560
      ร่วมถวายการต้อนรับพระมหาเถระ คณะสงฆ์ ในการเยี่ยมติดตาม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 13/มิ.ย./2560
      พิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ 12/มิ.ย./2560
      “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันสุดท้าย 12/มิ.ย./2560
      “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอสกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 2 12/มิ.ย./2560
      “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอสกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” 12/มิ.ย./2560
      โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 2/มิ.ย./2560
      ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 2 2/มิ.ย./2560
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 2/มิ.ย./2560
      ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 2/มิ.ย./2560
      โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายใกล้ตัว 24/พ.ค./2560
      ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 24/พ.ค./2560
      ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 24/พ.ค./2560
      ประชุมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 ตำบล 22/พ.ค./2560
      ร่วมขบวนแห่ครัวตาน งานประเพณีไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี พ.ศ.2560 11/พ.ค./2560
      ประชุมคณะกรรมการ 3 เครือข่าย 5/พ.ค./2560
      ประชุมคณะกรรมการสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองพะเยา 4/พ.ค./2560
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนโครงการและจัดทำแผนสุขภาพชุมชน 3/พ.ค./2560
      งานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 2/พ.ค./2560
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนโครงการและจัดทำแผนสุขภาพชุมชน 2/พ.ค./2560
      ประชุมเตรียมจัดขบวนร่วมงานประเพณีแปดเป็ง 1/พ.ค./2560
      ประชุมสร้างความเข้าใจการเตรียมความพร้อม 28/เม.ย./2560
      โครงการส่งเสริมประเพณีวัดม่วงเจ็ดต้น ประจำปี พ.ศ.2560 22/เม.ย./2560
      กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 22/เม.ย./2560
      ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 22/เม.ย./2560
      กิจกรรมเล่นสลุง ปี๋ใหม่เมือง บ้านต๊ำ 2560 สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ 19/เม.ย./2560
      ร่วมพิธีสืบชะตาหลวง ณ วัดต๊ำม่อน 19/เม.ย./2560
      โครงการห่วงใยผู้สูงอายุพัฒนาทักษะฝีมือและส่งเสริมการประดิษฐ์โคมประดับโคมล้านนา 18/เม.ย./2560
      ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 18/เม.ย./2560
      กิจกรรมรณรงค์ ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ 18/เม.ย./2560
      ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชน 12/เม.ย./2560
      รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 12/เม.ย./2560
      เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ต้อนรับทีมงาน สสส. ทีมนักข่าว 9/เม.ย./2560
      ประชุมเชิงปฏิบัติการการรณรงค์และขับเคลื่อน”ลดเมา เพิ่มสุข: ปฏิบัติการ ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” 8/เม.ย./2560
      โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2560 3/เม.ย./2560
      โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ (ประชาคม ม.5) 31/มี.ค./2560
      โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ (ประชาคม ม.4) 31/มี.ค./2560
      ประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์ประสานงานเครือข่าย 31/มี.ค./2560
      โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2560 31/มี.ค./2560
      โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 31/มี.ค./2560
      ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล 25/มี.ค./2560
      อบรมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 25/มี.ค./2560
      ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 24/มี.ค./2560
      วันท้องถิ่นไทยประจำปี 2560 20/มี.ค./2560
      โครงการ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 16/มี.ค./2560
      การประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน “โครงการถนนแหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านต๊ำ” 14/มี.ค./2560
      พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2560 8/มี.ค./2560
      ร่วมประชุมกับคณะสงฆ์ตำบลต๊ำ เพื่อจัดโครงการบรรพชา 7/มี.ค./2560
      โครงการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED 7/มี.ค./2560
      โครงการอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น 27/ก.พ./2560
      ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 27/ก.พ./2560
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 21/ก.พ./2560
      อบรมโครงการท้องถิ่นร่วมใจขับเคลื่อน ถนนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ 21/ก.พ./2560
      ประชุมประจำเดือนและมอบเกียรติบัตรผู้เลิกดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีพ หมู่ที่ 11 16/ก.พ./2560
      ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต๊ำ 16/ก.พ./2560
      ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ (ประชุมสัญจร) 1/ก.พ./2560
      โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้นำชุมชน 30/ม.ค./2560
      โครงการฝึกอบรม e-commerce 30/ม.ค./2560
      กิจกรรม คนพะเยา...เราไม่ทิ้งกัน 27/ม.ค./2560
      ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์พลังงานชุมชน และคัดเลือกโครงการนำร่อง 26/ม.ค./2560
      ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 25/ม.ค./2560
      โครงการ “ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุภายใน ตำบลบ้านต๊ำ” 19/ม.ค./2560
      วันยุทธหัตถีสมเด็จพระพระนเรศวรมหาราช 18/ม.ค./2560
      ประชุมสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 13/ม.ค./2560
      ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบจัดทำข้อมูล 12/ม.ค./2560
      โครงการผู้สูงอายุวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 10/ม.ค./2560
      ศปง. ตำบลบ้านต๊ำ ร่วมการประเมินและรับรองหลักสูตร 6/ม.ค./2560
      มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2560 5/ม.ค./2560
      ต้อนรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขคนใหม่ 4/ม.ค./2560
      สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ.พะเยา 3/ม.ค./2560
      ติดตามการดำเนินงานการป้องกันฯ 31/ธ.ค./2559
      เทศบาลตำบลบ้านต๊ำตั้งจุดให้บริการประชาชน 30/ธ.ค./2559
      บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตลอดทั้งปี พ.ศ.2560 29/ธ.ค./2559
      โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศึกษา 27/ธ.ค./2559
      เยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโครงการธรรมสัญจรครั้งที่ 8 27/ธ.ค./2559
      ประชุมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 23/ธ.ค./2559
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 22/ธ.ค./2559
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 20/ธ.ค./2559
      โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตปลานิลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 9/ธ.ค./2559
      ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ 8/ธ.ค./2559
      “พิธีถวายความภักดี” ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5/ธ.ค./2559
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ 29/พ.ย./2559
      (Clip) กิจกรรม "ตามรอยพ่อ" พิธีสวดพระพุทธมนต์ 21/พ.ย./2559
      ประชุมการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 18/พ.ย./2559
      การจัดกิจกรรม “ตามรอยพ่อ” 17/พ.ย./2559
      (Clip) พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล 17/พ.ย./2559
      เตรียมพื้นที่สำหรับจัดงานกิจกรรม "ตามรอยพ่อ" 16/พ.ย./2559
      โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน 15/พ.ย./2559
      ขอเชิญร่วม กิจกรรม “ตามรอยพ่อ” 15/พ.ย./2559
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 31/ต.ค./2559
      ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน 31/ต.ค./2559
      ลงนามถวายความอาลัย ร.9 28/ต.ค./2559
      ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช 26/ต.ค./2559
      โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 26/ต.ค./2559
      โครงการทำดีเพื่อพ่อขอลดเมาต่ออีก 2 เดือน (ประเพณีตานก๋วยสลาก หมู่ 2) 26/ต.ค./2559
      โครงการทำดีเพื่อพ่อขอลดเมาต่ออีก 2 เดือน (ประเพณีตานก๋วยสลาก) 20/ต.ค./2559
      ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 19/ต.ค./2559
      โครงการทำดีเพื่อพ่อขอลดเมาต่ออีก 2 เดือน 17/ต.ค./2559
      ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 14/ต.ค./2559
      ประชุมการจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อขอลดต่ออีก 2 เดือน 11/ต.ค./2559
      โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 2/ก.ย./2559
      คลิปกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหา 2559 (2) 2/ก.ย./2559
      คลิปกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหา 2559 2/ก.ย./2559
      คลิปบรรยากาศ งานวันแม่แห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 2/ก.ย./2559
      คลิปกิจกรรมเดิน วิ่ง มินิมาราธอน ลดอุบัติเหตุ งดเมา เอาบุญ 2559 2/ก.ย./2559
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 19/ส.ค./2559
      โครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2559 18/ส.ค./2559
      ประชุมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่จุดเสี่ยง ลด อุบัติเหตุจราจร 18/ส.ค./2559
      ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันไฟป่า และหมอกควัน 18/ส.ค./2559
      หนุนเสริมแหล่งเรียนรู้การจัดทำสื่อและเครื่องมือ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 18/ส.ค./2559
      การส่งมอบถังน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค 18/ส.ค./2559
      แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 29/ก.ค./2559
      ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 29/ก.ค./2559
      อบรมหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 29/ก.ค./2559
      อบรมการเสริมสร้างการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้เอาประกัน 29/ก.ค./2559
      กิจกรรมเดิน วิ่ง มินิมาราธอน ลดอุบัติเหตุ งดเมา เอาบุญ 2559 29/ก.ค./2559
      กำหนดการงานเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 8/ก.ค./2559
      งานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ 8/ก.ค./2559
      โครงการอบรมยุติความรุนแรงในครอบครัว 8/ก.ค./2559
      ประชุมการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต๊ำ 3/ก.ค./2559
      กิจกรรมปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสาย 1129 3/ก.ค./2559
      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี 2559 3/ก.ค./2559
      ประชุมคณะทำงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวฯและคณะกรรมการประชาคมเอดส์ตำบลบ้านต๊ำ 3/ก.ค./2559
      โครงการการกลั่นกรองกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด 3/ก.ค./2559
      โครงการอบรมการเลี้ยงดูและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก 3/ก.ค./2559
      โครงการอบรมผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวปลอดสาร 3/ก.ค./2559
      ปรับปรุงและซ่อมแซมผู้พิการหมู่ที่ 6 3/ก.ค./2559
      ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 3/ก.ค./2559
      กิจกรรมทำ MOU แหล่งเรียนรู้ตำบลสุขภาวะ 3/ก.ค./2559
      กิจกรรมรณรงค์ เลิกสูบ ก็เจอสุข 3/ก.ค./2559
      โครงการถอดบทเรียนตำบลสุขภาวะ และแหล่งเรียนรู้ 3/ก.ค./2559
      กิจกรรมการประเมินการทำงานและพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในระดับท้องถิ่น 7/มิ.ย./2559
      ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาสามปี ประจำปี(2560-62) 7/มิ.ย./2559
      โครงการรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 6/มิ.ย./2559
      กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ 6/มิ.ย./2559
      โครงการอบรมแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ (อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่าย) 6/มิ.ย./2559
      โครงการปลูกป่าแบบประชาอาสา และบวชป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพะเยา 6/มิ.ย./2559
      อบรมโครงการดื่มอย่างปลอดภัย ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 17/พ.ค./2559
      โครงการส่งเสริมประเพณีวัดม่วงเจ็ดต้น 4/พ.ค./2559
      โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน 4/พ.ค./2559
      โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2559 4/พ.ค./2559
      โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาหมอกควัน 11/เม.ย./2559
      โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2559 11/เม.ย./2559
      มอบเตียงใก้แก่ผู้ป่วยติดเตียง 11/เม.ย./2559
      ประชุมเตรียมการจัดงานวันผู้สูงอายุประจำปี 2559 5/เม.ย./2559
      เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีการสร้างทางมอเตอร์เวย์ 5/เม.ย./2559
      โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 5/เม.ย./2559
      ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 5/เม.ย./2559
      โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559 22/มี.ค./2559
      อบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล 22/มี.ค./2559
      อบรมการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2559 11/มี.ค./2559
      บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง 11/มี.ค./2559
      ประชุม อปพร.ตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 1/2559 1/มี.ค./2559
      ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 1/มี.ค./2559
      กองทุนสวัสดิการชุมชน ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 1/มี.ค./2559
      ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค (ภัยแล้ง) 1/มี.ค./2559
      อบรมหลักสูตรแหล่งเรียนรู้ ตำบลบ้านต๊ำ 1/มี.ค./2559
      ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 1/มี.ค./2559
      เปิดโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน ตำบลบ้านต๊ำ 1/มี.ค./2559
      โครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 1/มี.ค./2559
      โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๔ อปท.) 1/มี.ค./2559
      ประชุมโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน ตำบลบ้านต๊ำ 10/ก.พ./2559
      โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านต๊ำเมืองน่าอยู่ 9/ก.พ./2559
      กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายอาสาบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ร่วมใจต้านภัยพิบัติ 2/ก.พ./2559
      ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 26/ม.ค./2559
      ประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งตำบลบ้านต๊ำ 26/ม.ค./2559
      อบรมการจัดทำโครงการขอรับงบจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 26/ม.ค./2559
      ประชุมคณะกรรมการ สปสช. ครั้งที่ 1/2559 14/ม.ค./2559
      โครงการวันเด็กแห่งชาติ 14/ม.ค./2559
      ประชุม อปพร.เตรียมงาน 7 วันอันตรายและการปฏิบัติหน้าที่ 14/ม.ค./2559
      แจกผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการคืนถิ่นเมืองเหนือ 15/ธ.ค./2558
      ช่วยเหลือผู้พิการ โดยการซ่อมแซมห้องน้ำ และซ่อมแซมบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ 15/ธ.ค./2558
      ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำตำบลบ้านต๊ำ 15/ธ.ค./2558
      รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 15/ธ.ค./2558
      วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 15/ธ.ค./2558
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญที่ 4 15/ธ.ค./2558
      โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 3/ธ.ค./2558
      โครงการ “ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ถนนปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” 19/พ.ย./2558
      โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 19/พ.ย./2558
      ประชุมกำหนดแผนการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ 13/พ.ย./2558
      โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 13/พ.ย./2558
      ประชุมสรุปผลการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2) 13/พ.ย./2558
      กิจกรรมพัฒนาวิถีชุมชนสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 11/พ.ย./2558
      ผู้ว่าราชการลงเยี่ยมตำลบ้านต๊ำ ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านศีล 5 11/พ.ย./2558
      สรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี 2558 และวางแผนงานในปี 2559 11/พ.ย./2558
      ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช 11/พ.ย./2558
      ประชุมหารือการจัดโครงการวันลอยกระทง 11/พ.ย./2558
      ประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของสิ่งแวดล้อมโครงการ 20/ต.ค./2558
      ประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ 20/ต.ค./2558
      ประชุมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด “รอบกว๊านโมเดล” 20/ต.ค./2558
      แจกเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือน ตุลาคม 2558 20/ต.ค./2558
      เยี่่่ยมผู้สูงายุตำบลบ้านต๊ำ 15/ต.ค./2558
      ดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านใหม่ 15/ต.ค./2558
      ประชุมคณะทำงานคุ้มครองเด็กระดับตำบล 15/ต.ค./2558
      โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน 15/ต.ค./2558
      โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ #2 15/ต.ค./2558
      โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 15/ต.ค./2558
      อบรมการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (โรงเรียนครอบครัว) 14/ต.ค./2558
      อบรมวิทยากรแหล่งเรียนรู้ ตำบลบ้านต๊ำ 14/ต.ค./2558
      ฝึกอบรมวิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้ ตำบลบ้านต๊ำ 6/ก.ย./2558
      งานมหกรรมรวมใจ เครือข่ายนักศึกษาเพื่อชุมชน ครบ ๑๙ ปี 19/ส.ค./2558
      ทำบุญอาคารเทศบาลปรับปรุงใหม่ 18/ส.ค./2558
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 14/ส.ค./2558
      ประชุมเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการ 14/ส.ค./2558
      โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 14/ส.ค./2558
      โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 14/ส.ค./2558
      การขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ภาคการเกษตร 14/ส.ค./2558
      ประชุมเตรียมจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 6/ส.ค./2558
      ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน 5/ส.ค./2558
      พัฒนาตำบลบ้านต๊ำ 5/ส.ค./2558
      โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558 5/ส.ค./2558
      โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 22/ก.ค./2558
      ประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงปลาตำบลบ้านต๊ำ 15/ก.ค./2558
      การแข่งขันจักรยาน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” 13/ก.ค./2558
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 30/มิ.ย./2558
      กาแฟยามเช้า 19/มิ.ย./2558
      ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 18/มิ.ย./2558
      โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยเรื้อรังโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 18/มิ.ย./2558
      โครงการประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ 14/มิ.ย./2558
      วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 4/มิ.ย./2558
      ต้อนรับพันเอกพิศาล นาคผจญ 24/พ.ค./2558
      ประชุมประชาคมตำบลบ้านต๊ำ 19/พ.ค./2558
      โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 19/พ.ค./2558
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 1/พ.ค./2558
      ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 30/เม.ย./2558
      โครงการส่งเสริมประเพณีวัดม่วงเจ็ดต้น ประจำปี พ.ศ.2558 22/เม.ย./2558
      โครงการวันผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี พ.ศ. 2558 21/เม.ย./2558
      โครงการประกวดคุ้ม ม.2 บ้านต๊ำดอนมูล 9/เม.ย./2558
      ประชุมเตรียมงานโครงการวันผู้สูงอายุ 8/เม.ย./2558
      โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ-อุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2558 3/เม.ย./2558
      โครงการบรรชาภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.2558 3/เม.ย./2558
      ทำบุญสะพานใหม่ 30/มี.ค./2558
      ประชุมการจัดทำแผนชุมชน 22/มี.ค./2558
      โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 19/มี.ค./2558
      ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 19/มี.ค./2558
      จังหวัดทหารบกพะเยา แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชน 17/มี.ค./2558
      มอบทุนการศึกษา 8/มี.ค./2558
      บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง 8/มี.ค./2558
      ประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ 27/ก.พ./2558
      ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำดอนมูล 27/ก.พ./2558
      มอบโทรทัศน์ แอลอีดี ให้กับ พ.ต.ต.ธนกร จันรอด 27/ก.พ./2558
      ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวที่ตกค้าง 26/ก.พ./2558
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 25/ก.พ./2558
      กิจกรรมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว 23/ก.พ./2558
      โครงการเสริมสร้างความภักดีปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง 20/ก.พ./2558
      อปพร. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2558 17/ก.พ./2558
      กรมการข้าวศึกษาดูงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาข้าวก่ำ 11/ก.พ./2558
      มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 5/ก.พ./2558
      ประชุมการจัดเตรียมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ 4/ก.พ./2558
      โครงการประเพณีวัดพระธาตุโป่งขาม 4/ก.พ./2558
      พิธีถวายมุฑิตาสักการะ ฉลองสมณศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก (จร.ชอ.) 30/ม.ค./2558
      ประชุมการจัดเตรียมการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 28/ม.ค./2558
      โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 12/ม.ค./2558
      โครงการเทศบาลตำบลบ้านต๊ำต้านภัยหนาว 11/ม.ค./2558
      โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน 5/ม.ค./2558
      โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ 5/ม.ค./2558
      โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 25/ธ.ค./2557
      การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัพ (14 อปท.) 23/ธ.ค./2557
      ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 16/ธ.ค./2557
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 11/ธ.ค./2557
      วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 8/ธ.ค./2557
      โครงการอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2/ธ.ค./2557
      ประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2557 1/ธ.ค./2557
      ประชุมสรุปผลการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 20/พ.ย./2557
      โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 11/พ.ย./2557
      ยี่เป็ง ต๋ามโกม ลอยกระทงม่วนใจ๋ 5/พ.ย./2557
      มหกรรมทันตสาธารณสุข ฟ.ฟัน เฟสติวัล 28/ต.ค./2557
      พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 28/ต.ค./2557
      อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน 23/ต.ค./2557
      ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช 23/ต.ค./2557
      จัดเตรียมเฝ้าระวังความปลอดภัย 22/ต.ค./2557
      ประชุมโครงการวันลอยกระทง #2 21/ต.ค./2557
      ประชุมโครงการวันลอยกระทง 20/ต.ค./2557
      โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 9/ต.ค./2557
      โครงการส่งเสริมการป้องกันโรคระบาดมือ เท้า ปาก 6/ต.ค./2557
      อปพร.จัดประชุมประจำเดือนและประชุมใหญ่ สามัญครั้งที่ 2 30/ก.ย./2557
      ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 29/ก.ย./2557
      โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 29/ก.ย./2557
      โครงการอบรมกฎหมายใกล้ตัว พ.ศ.2557‏ 24/ก.ย./2557
      รับรางวัล ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ระดับเทศบาลตำบล ปรจำปี 2557 24/ก.ย./2557
      ศูนย์เรียนรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบยั่งยืน 22/ก.ย./2557
      โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 22/ก.ย./2557
      โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดพะเยา 18/ก.ย./2557
      MR.Donald John Willcox และนางพิรานันท์ John Willcox มอบรถเข็น 18/ก.ย./2557
      ร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่กา 14/ก.ย./2557
      โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 13/ก.ย./2557
      โครงการฝึกอบรมสร้างจิตอาสา 10/ก.ย./2557
      ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำ 4/ก.ย./2557
      ประชุมจัดทำแผนโรงเรียนคุณธรรมและแผนชุมชนคุณธรรม 3/ก.ย./2557
      โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 1/ก.ย./2557
      ตรวจเยี่ยมผู้เข้าร่วมค่ายบำบัดยาเสพติด 21/ส.ค./2557
      ร่วมงานพลังสร้างสุขสู่คนไทยด้วยใจเดียวกัน 20/ส.ค./2557
      ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติรายจ่าย 19/ส.ค./2557
      โครงการอบรมครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 17/ส.ค./2557
      จัดงานวันแม่แห่งชาติ 2557 17/ส.ค./2557
      ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำให้การต้อนรับ 16/ก.ค./2557
      โครงการแห่เทียนจำพรรษา 2557 14/ก.ค./2557
      มอบเงินเพื่อช่วยเหลือราษฎร 10/ก.ค./2557
      ประชุมติดตามงาน และวางแผนงาน 4/ก.ค./2557
      คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน 4/ก.ค./2557
      มอบกล้องถ่ายรูปตำรวจทางหลวงพะเยา 4/ก.ค./2557
      โครงการเลี้ยงผีขุนน้ำตำบลบ้านต๊ำ 24/มิ.ย./2557
      โครงการควบคุมป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2557 10/มิ.ย./2557
      ทำบุญอาคารของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 6/มิ.ย./2557
      ติดตามและร่วมแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติงาน 3/มิ.ย./2557
      ติดตั้งการ์ดเรล ถนนสาย 1127 29/พ.ค./2557
      สนับสนุนเงินฝากกองทุนช่วยเหลือชาวนา 29/พ.ค./2557
      มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 29/พ.ค./2557
      อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556 1/พ.ค./2557
      คัดเลือกประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 23/เม.ย./2557
      ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี 23/เม.ย./2557
      จัดอบรมเป็นวิทยากรเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญา 23/เม.ย./2557
      โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2557 18/เม.ย./2557
      โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน 18/เม.ย./2557
      ประชุมเตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุ 10/เม.ย./2557
      ประชุม สปสช 8/เม.ย./2557
      โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.2557 4/เม.ย./2557
      โครงการห่วงใยใส่ใจผู้ด้อยโอกาส 31/มี.ค./2557
      เทศบาลตำบลบ้านต๊ำแจกกระเบื้องและครอบหลังคา 27/มี.ค./2557
      คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานราชการ 27/มี.ค./2557
      การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ต้านภัยยาเสพติด 27/มี.ค./2557
      โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 27/มี.ค./2557
      ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 17/มี.ค./2557
      โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2557 12/มี.ค./2557
      ประชุมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ 11/มี.ค./2557
      บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง 10/มี.ค./2557
      จัดอบรมสัมมนา กิจกรรมสัญจรกลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา 28/ก.พ./2557
      โครงการส่งเสริมคลังปัญญาผู้สูงอายุ 28/ก.พ./2557
      ประชุมโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 28/ก.พ./2557
      อปพร.จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2557 27/ก.พ./2557
      ประชุมเพื่อสืบหาข้อมูลวัฒนธรรม 27/ก.พ./2557
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 26/ก.พ./2557
      ประชุมคณะทำงานพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ (ตำบลต้นแบบ) 21/ก.พ./2557
      โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงแก่เด็กและสตรี 20/ก.พ./2557
      ประเมินคัดเลือก อสม. ดีเด่น 20/ก.พ./2557
      สัมมนาการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 19/ก.พ./2557
      ประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 13/ก.พ./2557
      ตรวจประเมินการคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่นระดับเทศบาลตำบล 13/ก.พ./2557
      จัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการจัดการกว๊านพะเยา 4/ก.พ./2557
      อบรมจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ปี 2557 4/ก.พ./2557
      กิจกรรมวันเด็ก 27/ม.ค./2557
      เตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 9/ม.ค./2557
      ต้อนรับนายอำเภอเมืองคนใหม่ 9/ม.ค./2557
      นายไพบูลย์ หาสิ่ง มอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัย 26/ธ.ค./2556
      ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบผ้าห่มกันหนาว 17/ธ.ค./2556
      โครงการวันพ่อแห่งชาติ 6/ธ.ค./2556
      กีฬา 13 อปท 6/ธ.ค./2556

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th