[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
10/มิ.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

-


9/มิ.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

ระเบียบปฏิบัติ


11/ธ.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี

ประจำปีงบประมาณ 2558


11/ธ.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปี 2558


11/ธ.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) 2559-2561

(ฉบับที่ 1) 2559-2561


11/พ.ย./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนด วัน เวลา สถานที่ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ

-


30/มิ.ย./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2559-2561

-


27/ก.พ./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2

-


4/ก.ย./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศหยุดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำ

หยุดทำการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2557


27/มี.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเวลาลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2557

ตารางเวลาลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์


11/มี.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2557

-


28/ก.พ./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

ประจำเดือน มีนาคม 2557

 


29/ม.ค./2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะมูลฝอย

-กำลังแสดงหน้า :<- 4/4
<< 1 2 3 4 >>
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.