[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
31/ต.ค./2563 : Feed Facebook
พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

-


31/ต.ค./2563 : Feed Facebook
โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง (Bypass Road)​

-


31/ต.ค./2563 : Feed Facebook
ประชุมในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม ฉบับที่ 4) ประจำ

-


31/ต.ค./2563 : Feed Facebook
ประชุมจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)

-


31/ต.ค./2563 : Feed Facebook
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

-


31/ต.ค./2563 : Feed Facebook
ประชุมสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ

-


9/ต.ค./2563 : Feed Facebook
ประชุมโครงการพันธุ์กรรมพืช (คณะกรรมการ 6 ฐาน 9 ใบงาน) ไตรมาสที่ 1

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


5/ต.ค./2563 : Feed Facebook
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

-


4/ต.ค./2563 : Feed Facebook
โครงการศึกษาความเหมาะสมถนนต่อเชื่อม ทล.1- ทล.1202 อ.เมือง จ.พะเยา

-


4/ต.ค./2563 : Feed Facebook
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำประจำเดือน กันยายน 2563

-


4/ต.ค./2563 : Feed Facebook
โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทยตำบลบ้านต๊ำ

-


4/ต.ค./2563 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
ประกาศอำเภอเมืองพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

-


16/ก.ย./2563 : Feed Facebook
โครงการเยาวชนรู้เท่าทันเอดส์ฯ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/ก.ย./2563 : Feed Facebook
โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทยตำบลบ้านต๊ำ

ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา


16/ก.ย./2563 : Feed Facebook
โครงการศึกษาการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุกฯ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/ก.ย./2563 : Feed Facebook
พมจ.พะเยา มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้พิการในตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/ก.ย./2563 : Feed Facebook
เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการศึกษาความเหมาะสมถนนต่อเชื่อม ทล.1-ทล.1202 อ.เมือง จ.พะเยา" ของกรมทางหลวงชนบท


1/ก.ย./2563 : Feed Facebook
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

-


1/ก.ย./2563 : Feed Facebook
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ/ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่กลุ่มผู้นำชุมช

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


1/ก.ย./2563 : Feed Facebook
โครงการลดหมอกควัน ลดภัยสุขภาพ

ณ ห้องประชุมจำปาทองกำลังแสดงหน้า : 1/51 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th