[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
 •   
  
ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะมูลฝอย
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 1367
พุธ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมให้มีการลดปริมาณขยะเพื่อลดภาระในการจัดการ ได้แก่

 • กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้มีความทนทานหรืออายุการใช้งาน
 • ลดการผลิตชิ้นส่วนที่ทำให้เกิดขยะโดยไม่จำเป็นเช่นลดปริมาณกระดาษหรือพลาสติกห่อหุ้มสินค้า
 • ส่งเสริมให้มีการนำวัสดุใช้แล้วมาวนเวียนใช้ใหม่มากขึ้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บทำง่ายและเป็นการประหยัดทรัพยากรอีกด้วย
 • มีมาตรการในการเรียกคืนที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
 • พิจารณาการเก็บภาษีมลพิษจากผู้ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะในสิ่งแวดล้อม
นอกจากนั้น เทศบาลตำบลบ้านต๊ำได้รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมมือกันแก้ปัญหาขยะ ได้แก่
 1. ลดการใช้ผลิตภัณฑ์สลายตัวยากและก่อปัญหาได้นาน เช่น พลาสติกและโฟม แม้ขยะสองชิ้นนี้จะมีอันตรายโดยตรงต่อมนุษย์น้อยแต่จะก่อปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมได้มาก
 2. ทิ้งขยะในถังหรือภาชนะที่จัดเตรียมไว้อย่างเป็นกิจนิสัย
 3. ควรมีถังขยะประจำบ้านพร้อมทั้งแยกถังตามประเภทหรือชนิดของขยะเพื่อความสะดวกในการเก็บไปทำลายง่ายหรือใช้ประโยชน์
 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขยะ หน่วยงานที่เก็บขยะควรดำเนินการดังนี้
 • จัดถังรองรับโดยแยกประเภทหรือชนิดของขยะหรือปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของชุมชนและตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ทิ้งไว้สะดวก เช่น ถังสีเขียวหรือสีน้ำเงินใช้ทิ้งขยะเปียกและถังสีแดงหรือสีเหลืองใช้ทิ้งขยะแห้ง
 • เก็บตามกำหนดเวลา
 • มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเก็บที่พอเพียงและมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ [ข่าวทั้งหมด]

      แจ้งผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 29/พ.ย./2564
      ประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 26/ต.ค./2564
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 9/ก.ย./2564
      ประกาศ (แบบ สด.38) 7/ก.ย./2564
      ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่องการโอนงบประมาณรายข่ายประจำปี พ.ศ.2564 20/ส.ค./2564
      ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3104/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 17/ส.ค./2564
      ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 1) ประจำปี 2563 28/พ.ค./2563
      แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาล เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 16/มี.ค./2563
      ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 8/มิ.ย./2564
      ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่ทำลายวัตถุระเบิดบริเวณสนามยิงปืนใหญ่บ้านห้วยบง 7/มิ.ย./2564
      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล 9/มิ.ย./2564
      ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 23/มี.ค./2564
      ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ จำนวน 1 เบอร์ 21/ก.พ./2564
      ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขต 2 จำนวน 12 เบอร์ 21/ก.พ./2564
      ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขต 1 จำนวน 14 เบอร์ 21/ก.พ./2564
      ประกาศคณะกรรมการการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้้านต๊ำ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการในการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ 19/ก.พ./2564
      ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 8/ก.พ./2564
      ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 5/ก.พ./2564
      ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ 5/ก.พ./2564
      มาตรการ DMHT ป้องกนโควิด-19 5/ม.ค./2564
      ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2563 2/ก.ย./2563
      ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 27/ส.ค./2563
      ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ-เรื่อง-รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31/ก.ค./2563
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 23/ก.ค./2563
      ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล 2/ก.ค./2563
      ระยะเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 18/มิ.ย./2563
      ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 18/มิ.ย./2563
      ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 7/พ.ค./2563
      ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7/พ.ค./2563
      ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 7/พ.ค./2563
      ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี 7/พ.ค./2563
      โครงการ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 27/ก.พ./2563
      การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 28/ม.ค./2563
      ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 10/ต.ค./2562
      เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 8/ต.ค./2562
      รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12/ก.พ./2562
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง คนงานทั่วไป 31/ม.ค./2562
      ประกาศเทศบาลตาบลบ้านตา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14/ม.ค./2562
      รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 4/ธ.ค./2561
      รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 23/พ.ย./2561
      รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการสัญจรเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 9/พ.ย./2561
      ดาวน์โหลด Mobile Application “DOPA PLUS” 14/ต.ค./2561
      โรคพิษสุนัขบ้า 3/ต.ค./2561
      รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย 7/ส.ค./2561
      ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 18/ก.ค./2561
      กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 จะทำลายกระสุน 18/มิ.ย./2561
      รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 15/พ.ค./2561
      ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 16/ก.พ./2561
      เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 16/ก.พ./2561
      ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 4/ก.ย./2560
      กำหนดการลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 5/ก.ค./2560
      กำหนดการลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มีนาคม 2560 7/มี.ค./2560
      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 10/ก.พ./2560
      กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 1/ก.พ./2560
      ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1/พ.ย./2559
      ทำดีเพื่อพ่อ ขอลดเมาต่ออีก 2 เดือน 11/ต.ค./2559
      เส้นทาง เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ลดอุบัติเหตุ งดเมา เอาบุญ 11/ก.ค./2559
      กำหนดการ “ ลดอุบัติเหตุ งดเมาเอาบุญ2559” 11/ก.ค./2559
      ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 10/มิ.ย./2559
      ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน 9/มิ.ย./2559
      รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 11/ธ.ค./2558
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น 11/ธ.ค./2558
      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) 2559-2561 11/ธ.ค./2558
      กำหนด วัน เวลา สถานที่ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ 11/พ.ย./2558
      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 30/มิ.ย./2558
      ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 27/ก.พ./2558
      ประกาศหยุดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำ 4/ก.ย./2557
      ตารางเวลาลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2557 27/มี.ค./2557
      ลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2557 11/มี.ค./2557
      กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 28/ก.พ./2557
      ประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะมูลฝอย 29/ม.ค./2557
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.