เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูลเบื้องต้นของอปท
คำแถลง
บันทึกหลักการและเหตุผล
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ
 
footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345 โทรสาร. 0 5488 8345
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 054-888456
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, 5saraban_05560106@dla.go.th
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com