เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมซ่อมแซมบ้านผู้พิการ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ (30 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ประธานสภา สมาชิกสภา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 และชาวบ้านต๊ำใน ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ นายสมสิทธิ์ ขันตาเครือ บ้านเลขที่ 185 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา เพื่อให้คนพิการในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 159

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม