เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 (28 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวทัศณี ยานะ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ เพื่อพิจารณากำหนดการสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม และเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 460

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม