เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อมูลเบื้องต้นของอปท pdf , excel
คำแถลง pdf , excel
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง pdf , excel
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ pdf , excel
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย pdf , excel
บันทึกหลักการและเหตุผล pdf , excel
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน pdf , excel
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน pdf , excel
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดหลักการและเหตุผล pdf , excel
รายงานประมาณการรายรับ pdf , excel
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ pdf , excel
รายงานประมาณการรายจ่าย pdf , excel
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย pdf , excel
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย pdf , excel
รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ
 
footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345 โทรสาร. 0 5488 8345
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 054-888456
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, 5saraban_05560106@dla.go.th
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com