[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
แผนผังหน่วยงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
Click ปิดการแสดงผล
นายไพบูลย์ หาสิ่ง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ
ประธานกองทุนสวัสดิการ
Click ปิดการแสดงผล
นางดารา ปิงวงค์
รองนายกเทศมนตรี 1
Click ปิดการแสดงผล
นายเกษม อินยศ
รองนายกเทศมนตรี 2
Click ปิดการแสดงผล
นายสมชาย เชิดชูกิจพอเพียง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
Click ปิดการแสดงผล
นายแก้วมูล กันทะไชย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th