เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ

ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านต๊ำตอบแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านช่องทาง WEBSITE หรือ สแกน QR Code ด้านล่างทั้งนี้ สามารถเข้าตอบแบบประเมินได้ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::


ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.thCopyright
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com