[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
  
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง  
 

รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 


 
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th