เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)

ภาพกิจกรรม : เวทีจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นที่ภูมินิเวศน์ลุ่มน้ำอิงฯ