เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการพัฒนาดอยบุษราคัม (13 มิ.ย. 2567)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาดอยบุษราคัม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาดอยบุษราคัม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดำเนินการโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา โดยทีมวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยพะเยา มาอบรมให้ความรู้แก่ ผู้นำชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และผู้แทนชุมชน ตำบลบ้านต๊ำ ที่มีความสนใจ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมของจังหวัดพะเยา ให้แก่นักท่องเที่ยวภายในประเทศ และนอกประเทศ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 40

ภาพกิจกรรมรวม