เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ผู้แทนมอบเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 (17 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นผู้แทนมอบเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับหมู่บ้านในตำบลบ้านต๊ำ แห่งละ 20,000 บาท จำนวน 13 หมู่บ้าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน และขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมรับมอบเงินอุดหนุน ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 395

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม