เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2/2565 (22 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ยอดมาลัย ประธานกรรมการแปรญัตติ ได้กล่าวเปิดประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาคำเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 372

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม