เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำประจำเดือนมิถุนายน 2566 (26 มิ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆของอำเภอและจังหวัด การติดตามการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารตรวจ LPA การเตรียมจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 การเข้าร่วมโครงการคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566 และการเตรียมความพร้อมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านต๊ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 169

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม