เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติตำบลบ้านต๊ำว่าด้วยการควบคุมตลาด (7 ธ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2565 โดยมีสมาชิกสภา รองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นิติกร และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ผู้อำนวยการ รพสต.ตำบลบ้านต๊ำผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อสรุปการรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติฯ โดยในที่ประชุมมีมติให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ต่อสภา เพื่อพิจารณาต่อไป ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 304

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม