เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน (25 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ขอเชิญชวนทุกครัวเรือนจัดทำ “ถังขยะเปียก” ลดโลกร้อน จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตาม 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่) โดยการลด คัดแยก และจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่ ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ หรืออื่นๆ ที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน การทำน้ำหมัก การทำปุ๋ยหมัก การนำไปเลี้ยงสัตว์ หรือวิธีการอื่นๆ
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 345

ภาพกิจกรรมรวม