เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 (23 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 16.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบบูรณาการ โดย พ.จ.อ.วัชพล สมปาน หัวหน้าฝ่ายปกครอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการนี้ ร้อยตรีบุญเทียม จันทร์ฟอง นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ นายพิจิตร อ้อยลี นายกเทศมนตรีตำบลท่าจำปี ผู้แทนนายกเทศมนตรีบ้านต๋อม ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ และผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมบริหารจัดการการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าฝ่ายปกครอง พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 167

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม