[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
18/ส.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
หนุนเสริมแหล่งเรียนรู้การจัดทำสื่อและเครื่องมือ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


18/ส.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
การส่งมอบถังน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค

ณ.ตำบลบ้านต๊ำ


29/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


29/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


29/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
อบรมหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


29/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
อบรมการเสริมสร้างการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้เอาประกัน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


29/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมเดิน วิ่ง มินิมาราธอน ลดอุบัติเหตุ งดเมา เอาบุญ 2559

ณ วัดต๊ำม่อน—น้ำตกจำปาทอง


8/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
กำหนดการงานเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน

วันที่ 10 กรกฏาคม 2559


8/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี


8/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมยุติความรุนแรงในครอบครัว

ณ.ห้องประชุม ต.บ้านต๊ำ


3/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต๊ำ

ณ.ห้องประชุม ต.บ้านต๊ำ


3/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสาย 1129

ทางถนนสาย 1129


3/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี 2559

ณ บ้านโป่งศรีนคร หมู่ที่ 11 ตำบลโรงข้าง


3/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะทำงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวฯและคณะกรรมการประชาคมเอดส์ตำบลบ้านต๊ำ

ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ และประชาคมเอดส์ตำบลบ้านต๊ำ


3/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการการกลั่นกรองกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด

ณ หมู่ที่ 2 บ้านต๊ำดอนมูล


3/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมการเลี้ยงดูและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก

ณ.ตำบลบ้านต๊ำ


3/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวปลอดสาร

ณ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ


3/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ปรับปรุงและซ่อมแซมผู้พิการหมู่ที่ 6

ร่วมกับ นายจิรพงศ์ ใจลาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


3/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


3/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมทำ MOU แหล่งเรียนรู้ตำบลสุขภาวะ

โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะกำลังแสดงหน้า :<- 8/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th