[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
 
9/ม.ค./2561
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

3/ม.ค./2561
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ระว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561

3/ม.ค./2561
“ลดเมา เพิ่มสุข ปี 2561 พื้นที่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ”

การรณรงค์การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร

3/ม.ค./2561
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

3/ม.ค./2561
ประชุม ติดตามงานเครือข่ายและออกแบบการรณรงค์การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

ณ ห้องประชุมจำปาทอง

3/ม.ค./2561
ประชุมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ณ ห้องประชุมจำปาทอง

3/ม.ค./2561
โครงการจังหวัดพะเยา ต้านภัยหนาว ปี 60

ณ ห้องประชุมจำปาทอง

29/ธ.ค./2560
การจัดเวทีประชาคมตามโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน

ณ ห้องประชุมจำปาทอง

29/ธ.ค./2560
ประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการรณรงค์#ลดเมาเพิ่มสุขปี2561

ณ ห้องประชุมน้ำตกขุนต๊ำ

29/ธ.ค./2560
ประชุมปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พลังงานชุมชน

. ณ ห้องประชุมจำปาทอง
โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินข้างถนนสายแง่ซ้าย หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน บ้านนายสรุพล ต่วนชะเอมข้างถนน 1127 หมู่ที่ 5 ต.บ้านต๊ำ
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินข้างบ้านผู้ช่วยศรีวรรณ หมู่ที่ 2 ต.บ้านต๊ำ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)พร้อมไหล่ทาง ซอย 3 บ้านนายสุขคำ เหมี้ยงหอม ม.13 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ซอย 1 บ้านนายสุรพล ยวงข้าว ถึงบ้าน นายมิตร การเพียร พร้อมวางท่อ ม.1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านลุงหนานบท ม.9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน ม.8 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากบ้าน นายเดช ถึงบ้าน นายสมเกียรติ ม.7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ม.6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ-คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 2 ม.4 อ.เมือง จ.พะเยา

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2560
ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำสมัยแรก ประจำปี 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2559

หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00006 : กติการการใช้งาน (235/0)
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
15 มิ.ย. 2559 : 11:06
00010 : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย (26/0)
JSOFT
4 ต.ค. 2560 : 14:11
00009 : กลิ่นเหม็นจากร้านทำป้าย(57/2)
Takechi
4 ต.ค. 2560 : 13:56
00008 : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย (24/0)
JSOFT
20 ก.ย. 2560 : 10:53
00007 : ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUMION" วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานโยธาไทย เชียงราย จ.เชียงราย(174/0)
YotathaiTraining
9 ส.ค. 2559 : 15:40 More Gallery....     เพิ่มรูปภาพใน Gallery    เพิ่มหมวดหมู่

????? ??
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล
( 25/มี.ค./2560 )

-


????? ??
อบรมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2560
( 25/มี.ค./2560 )

-


????? ??
ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ
( 24/มี.ค./2560 )

-


????? ??
วันท้องถิ่นไทย
( 20/มี.ค./2560 )

-


????? ??
โครงการกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560
( 16/มี.ค./2560 )

-


????? ??
ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
( 14/มี.ค./2560 )

-


????? ??
พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2560
( 7/มี.ค./2560 )

-


????? ??
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED
( 7/มี.ค./2560 )

-


????? ??
อบรมโครงการท้องถิ่นร่วมใจ
( 21/ก.พ./2560 )

-


????? ??
ประชุมสภาวัฒธรรมตำบลบ้านต๊ำ
( 16/ก.พ./2560 )

-


????? ??
ประชุมประจำเดือนและมอบเกียรติบัตรผู้เลิกดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีพ หมู่ที่ 11
( 16/ก.พ./2560 )

-


????? ??
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
( 29/พ.ย./2559 )

-

[Total 147 Gallery]


 
 ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th