[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
 

    วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย นายไพบูลย์ หาสิ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ตำบลบ้านต๊ำ หมู่ที่ 1 – 13 ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มอบเงินอุดหนุนหมู่บ้านละ 20,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อให้ไปดำเนินการจัดทำโครงการด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมนเตาเผาป่าสุสานพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมนเตาเผาป่าสุสานพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ หมู่ที่ 11ม7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามร่องยาว หมู่ที่ 9 บ้านสัน(ทดแทนของเดิม)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมือง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยเคียน ตำบลท่าจำปี

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00006 : กติการการใช้งาน (568/0)
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
15 มิ.ย. 2559 : 11:06


 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์/โทรสาร : 054-888345-6
เว็บไซต์ : www.bantamlocal.go.th
Facebook : Bantam Subdistrict Municipality
Email : 5560104@dla.go.thติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th