[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
  
ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างก่อสร้าง
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 662
จันทร์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

   เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้าง

 

                ด้วยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ   อำเภอเมือง   จังหวัดพะเยา  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันป่าเหียง หมู่ที่  12  ตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา   ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงิน   278,800.-  บาท   (-สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                 1.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

                 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

                 3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า    139,400.-  บาท

                กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ระหว่างวันที่   25  มีนาคม  –  8  เมษายน  2557   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่  12  ตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมือง   จังหวัดพะเยา

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่  25  มีนาคม  –  8  เมษายน  2557  ตั้งแต่

เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  และวันที่  9  เมษายน   2557   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา  ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  10 เมษายน  2557   ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา  ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  เลขที่  5  หมู่ 

11  ตำบลบ้านต๊ำ   อำเภอเมือง    จังหวัดพะเยา   ตั้งแต่วันที่  25   มีนาคม – 8   เมษายน   2557  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  ในราคาชุดละ  600.-  บาท  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 – 5488 – 8345 – 6  ต่อ  22  ในวันและเวลาราชการ

                ประกาศ   ณ   วันที่   25   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.  2557

 

 

 

 

                (นายไพบูลย์     หาสิ่ง)

                                              นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง [ข่าวทั้งหมด]

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบภูเขาขนาดใหญ่ ม.11 9/พ.ย./2561
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 30/ต.ค./2561
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีดเสิรมเหล็ก หมู่ที่ 5 26/ต.ค./2561
      ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ 28/ก.ย./2561
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ระวางที่ดินและแผนที่ภาษี(ผท.7) เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/ส.ค./2561
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงหินคลุกสายทุ่งดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/ก.ค./2561
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่4 ต.ท่าจำปี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/ก.ค./2561
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอย 2/2 ต.ท่าจำปี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/ก.ค./2561
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงลูกรังถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ต.ท่าจำปี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/ก.ค./2561
      ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ 6/ก.ค./2561
      สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตทางขึ้นพระธาตุโป่งขาม โดยใช้พาราแอสฟัสติคคอนกรีต ม.10 25/พ.ค./2561
      สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก บ้านต๊ำพระแล หมู่ 7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25/พ.ค./2561
      ประกาศเทศบาลตำบลท่าจำปี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/พ.ค./2561
      ประกาศเทศบาลตำบลท่าจำปี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/พ.ค./2561
      ประกาศเทศบาลตำบลท่าจำปี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/พ.ค./2561
      ประกาศเทศบาลตำบลท่าจำปี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/พ.ค./2561
      ประกาศเทศบาลตำบลท่าจำปี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/พ.ค./2561
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพนังกั้นดินหน้าโรงเรียนบ้านต้ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง 4/พ.ค./2561
      โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 ตำบลท่าจำปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ของเทศบาลตำบลท่าจำปี 25/เม.ย./2561
      โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดิน ซอย 7 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต๊ำ 7/มี.ค./2561
      โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินข้างถนนสายแง่ซ้าย หมู่ที่ 8 11/ม.ค./2561
      โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน บ้านนายสรุพล ต่วนชะเอมข้างถนน 1127 หมู่ที่ 5 ต.บ้านต๊ำ 10/ม.ค./2561
      โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินข้างบ้านผู้ช่วยศรีวรรณ หมู่ที่ 2 ต.บ้านต๊ำ 10/ม.ค./2561
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)พร้อมไหล่ทาง ซอย 3 บ้านนายสุขคำ เหมี้ยงหอม ม.13 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ซอย 1 บ้านนายสุรพล ยวงข้าว ถึงบ้าน นายมิตร การเพียร พร้อมวางท่อ ม.1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านลุงหนานบท ม.9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน ม.8 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากบ้าน นายเดช ถึงบ้าน นายสมเกียรติ ม.7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ม.6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ-คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 2 ม.4 อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15/มี.ค./2560
      ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง 5 โครงการ 20/ก.พ./2560
      สอบราคาจ้าง คสลและรางน้ำ 18/พ.ย./2559
      สอบราคาจ้าง 2 โครงการ 19/ส.ค./2559
      ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10/ธ.ค./2558
      สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ 3/ก.ย./2558
      สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 13/ก.ค./2558
      สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ 3/ก.ค./2558
      ประการผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 30/มิ.ย./2558
      สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 25/พ.ค./2558
      สอบราคาจ้างเหมาบริหารศึกษาดูงานภายในประเทศ 9/เม.ย./2558
      สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3/เม.ย./2558
      สอบราคาจ้างก่อสร้าง 3 รายการ 25/ต.ค./2557
      สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 26/ส.ค./2557
      สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนน 26/ส.ค./2557
      สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา 25/มิ.ย./2557
      สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ 9/เม.ย./2557
      สอบราคาจ้างก่อสร้าง 24/มี.ค./2557
      สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 12/มี.ค./2557
      รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28/ก.พ./2557
      ประกาศผลการสอบราคาติดตั้งกล้อง CCTV 28/ก.พ./2557
      สอบราคาจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด(ก.พ.) 6/ก.พ./2557
      สอบราคาจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด 25/ธ.ค./2556
      สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 20/ธ.ค./2556

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th