เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (21 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว

 

???? ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงเวลา 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ทางระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) หรือ OR Code ดังที่ปรากฎนี้

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 81

ภาพกิจกรรมรวม