เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (28 ก.พ. 2566)
ภาพข่าว

โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และได้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการ โดยการดำเนินงานตามโครงการ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน ณ ห้องประชุมจำปาทอง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครง คือ คณะทำงาน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 47

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม