เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1/2566 (16 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติ ได้จัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ และได้กําหนดระยะเวลาขอเสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่ วันที่ 16 ,17 และ 18 สิงหาคม 2566 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 155

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม