เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ส่งมอบบ้านในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ฯ (13 ก.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ตำบลบ้านต๊ำ ลงพื้นที่ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำโดย นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายฐิติวัชร์ ตันตละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะผู้บริหาร รองปลัด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ส่งมอบบ้านในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ จำนวน 8 ราย โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้ ลดภาระของญาติหรือผู้ดูแล และลดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากสภาพที่อยู่อาศัยที่ชำรุดหรือไม่ถูกสุขลักษณะ และป้องกันความพิการซ้ำซ้อนอันเนื่องจากอุบัติเหตุ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 391

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม