ชื่อ - นามสกุล:
นางกรรณิกา อินต๊ะแก้ว
ตำแหน่ง:
สท.เขต 1
กลุ่มงาน:
08-9262-5721
ที่อยู่:
Telephone :
Email :
แผนก/ฝ่าย:
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ