ชื่อ - นามสกุล:
นางสาวทัศณี ยานะ
ตำแหน่ง:
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
กลุ่มงาน:
08-7952-9965
ที่อยู่:
Telephone :
Email :
แผนก/ฝ่าย:
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ