ชื่อ - นามสกุล:
นายบรรจบ ชื่นจิตต์
ตำแหน่ง:
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
กลุ่มงาน:
ที่อยู่:
Telephone :
Email :
แผนก/ฝ่าย:
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ