ชื่อ - นามสกุล:
นางดารา ปิงวงค์
ตำแหน่ง:
รองนายกเทศมนตรี 1
กลุ่มงาน:
ที่อยู่:
Telephone :
Email :
แผนก/ฝ่าย:
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ