[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
แผนผังหน่วยงาน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
Click ปิดการแสดงผล
นายประสิทธิ์ ยอดมาลัย
ประธานสภาเทศบาล
Click ปิดการแสดงผล
นายสุทัศน์ เตชะวัน
รองประธานสภา
Click ปิดการแสดงผล
นายสุทัศ ยานะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Click ปิดการแสดงผล
นายทศพล สวนพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Click ปิดการแสดงผล
นางเพ็ญจันทร์ ปวนคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Click ปิดการแสดงผล
น.ส.ทัศณี ยานะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Click ปิดการแสดงผล
นางอธิษฐาน เรียนเก่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Click ปิดการแสดงผล
นายคารม นันทดิลก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Click ปิดการแสดงผล
นายบรรจบ ชื่นจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Click ปิดการแสดงผล
นายปี๋ สายปิง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Click ปิดการแสดงผล
นายภานุวัฒน์ วงค์กา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Click ปิดการแสดงผล
นายแอ็ด เมี่ยงหอม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th