[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
  
แผนพัฒนา/แผน 5 ปี  
 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 1/2562
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 5)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 4)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 2558-2561
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 2558-2560
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 


 
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th