[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
 •   
  
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมให้มีการลดปริมาณขยะเพื่อลดภาระในการจัดการ ได้แก่

 • กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้มีความทนทานหรืออายุการใช้งาน
 • ลดการผลิตชิ้นส่วนที่ทำให้เกิดขยะโดยไม่จำเป็นเช่นลดปริมาณกระดาษหรือพลาสติกห่อหุ้มสินค้า
 • ส่งเสริมให้มีการนำวัสดุใช้แล้วมาวนเวียนใช้ใหม่มากขึ้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บทำง่ายและเป็นการประหยัดทรัพยากรอีกด้วย
 • มีมาตรการในการเรียกคืนที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
 • พิจารณาการเก็บภาษีมลพิษจากผู้ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะในสิ่งแวดล้อม
นอกจากนั้น เทศบาลตำบลบ้านต๊ำได้รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมมือกันแก้ปัญหาขยะ ได้แก่
 1. ลดการใช้ผลิตภัณฑ์สลายตัวยากและก่อปัญหาได้นาน เช่น พลาสติกและโฟม แม้ขยะสองชิ้นนี้จะมีอันตรายโดยตรงต่อมนุษย์น้อยแต่จะก่อปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมได้มาก
 2. ทิ้งขยะในถังหรือภาชนะที่จัดเตรียมไว้อย่างเป็นกิจนิสัย
 3. ควรมีถังขยะประจำบ้านพร้อมทั้งแยกถังตามประเภทหรือชนิดของขยะเพื่อความสะดวกในการเก็บไปทำลายง่ายหรือใช้ประโยชน์
 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขยะ หน่วยงานที่เก็บขยะควรดำเนินการดังนี้
 • จัดถังรองรับโดยแยกประเภทหรือชนิดของขยะหรือปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของชุมชนและตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ทิ้งไว้สะดวก เช่น ถังสีเขียวหรือสีน้ำเงินใช้ทิ้งขยะเปียกและถังสีแดงหรือสีเหลืองใช้ทิ้งขยะแห้ง
 • เก็บตามกำหนดเวลา
 • มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเก็บที่พอเพียงและมีประสิทธิภาพ
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th