[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
  
ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ-เรื่อง-รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 89
ศุกร์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 [เปิดเอกสารแนบท้าย]

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ-เรื่อง-รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ [ข่าวทั้งหมด]

      ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2563 2/ก.ย./2563
      ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 27/ส.ค./2563
      ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ-เรื่อง-รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31/ก.ค./2563
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 23/ก.ค./2563
      ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล 2/ก.ค./2563
      ระยะเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 18/มิ.ย./2563
      ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 18/มิ.ย./2563
      ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 7/พ.ค./2563
      ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7/พ.ค./2563
      ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 7/พ.ค./2563
      ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี 7/พ.ค./2563
      โครงการ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 27/ก.พ./2563
      การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 28/ม.ค./2563
      ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 10/ต.ค./2562
      เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 8/ต.ค./2562
      รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12/ก.พ./2562
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง คนงานทั่วไป 31/ม.ค./2562
      ประกาศเทศบาลตาบลบ้านตา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14/ม.ค./2562
      รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 4/ธ.ค./2561
      รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 23/พ.ย./2561
      รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการสัญจรเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 9/พ.ย./2561
      ดาวน์โหลด Mobile Application “DOPA PLUS” 14/ต.ค./2561
      โรคพิษสุนัขบ้า 3/ต.ค./2561
      รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย 7/ส.ค./2561
      ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 18/ก.ค./2561
      กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 จะทำลายกระสุน 18/มิ.ย./2561
      รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 15/พ.ค./2561
      ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 16/ก.พ./2561
      เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 16/ก.พ./2561
      ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 4/ก.ย./2560
      กำหนดการลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 5/ก.ค./2560
      กำหนดการลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มีนาคม 2560 7/มี.ค./2560
      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 10/ก.พ./2560
      กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 1/ก.พ./2560
      ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1/พ.ย./2559
      ทำดีเพื่อพ่อ ขอลดเมาต่ออีก 2 เดือน 11/ต.ค./2559
      เส้นทาง เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ลดอุบัติเหตุ งดเมา เอาบุญ 11/ก.ค./2559
      กำหนดการ “ ลดอุบัติเหตุ งดเมาเอาบุญ2559” 11/ก.ค./2559
      ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 10/มิ.ย./2559
      ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน 9/มิ.ย./2559
      รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 11/ธ.ค./2558
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น 11/ธ.ค./2558
      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) 2559-2561 11/ธ.ค./2558
      กำหนด วัน เวลา สถานที่ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ 11/พ.ย./2558
      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 30/มิ.ย./2558
      ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 27/ก.พ./2558
      ประกาศหยุดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำ 4/ก.ย./2557
      ตารางเวลาลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2557 27/มี.ค./2557
      ลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2557 11/มี.ค./2557
      กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 28/ก.พ./2557
      ประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะมูลฝอย 29/ม.ค./2557

ª×èÍ/Email :
ãÊèÃËÑÊ·Õè·èÒ¹àËç¹Å§ã¹ªèͧ¹Õé
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ :


¡ÃسÒãªé¤Ó¾Ù´·ÕèÊØÀÒ¾ áÅÐÍÂèÒãªé¤Ó¾Ù´·Õè¾Ò´¾Ô§¶Ö§ºØ¤¤ÅÍ×è¹ãËéàÊÕÂËÒ ¢Í¢Íº¤Ø³·ÕèãËé¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×Í


¢éͤÇÒÁ·Õè·èÒ¹ä´éÍèÒ¹ à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃà¢Õ¹â´ÂÊÒ¸Òóª¹ áÅÐÊ觢Öé¹ÁÒẺÍѵâ¹ÁÑµÔ à¨éҢͧÃкºäÁèÃѺ¼Ô´ªÍºµèÍ¢éͤÇÒÁã´æ·Ñé§ÊÔé¹ à¾ÃÒÐäÁèÊÒÁÒöÃкØä´éÇèÒà»ç¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ËÃ×Í ª×èͼÙéà¢Õ¹·Õèä´éàË繤×ͪ×èͨÃÔ§ ¼ÙéÍèÒ¹¨Ö§¤ÇÃãªéÇÔ¨Òó­Ò³ã¹¡ÒáÅÑ蹡Ãͧ áÅжéÒ·èÒ¹¾ºàËç¹¢éͤÇÒÁã´·Õè¢Ñ´µèÍ¡®ËÁÒÂáÅÐÈÕŸÃÃÁ ¡ÃسÒá¨é§·Õè info@bantamlocal.go.th à¾×èÍãËé¼Ùé¤Çº¤ØÁÃкº·ÃÒºáÅзӡÒÃź¢éͤÇÒÁ¹Ñé¹ ÍÍ¡¨Ò¡ÃкºµèÍä»
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th