[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
2/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2563

-


27/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

-


31/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ-เรื่อง-รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

-


23/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

-


2/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล

-


18/มิ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระยะเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

-


18/มิ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

-


28/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 1) ประจำปี 2563

-


7/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


7/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


7/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


7/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี

พื่อติดต่อยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/มี.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาล เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

-


27/ก.พ./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


28/ม.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
10/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

-


8/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

-


12/ก.พ./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

-


31/ม.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง คนงานทั่วไป

-


14/ม.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตาบลบ้านตา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

-กำลังแสดงหน้า :<- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.