[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

                ด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้รายงานขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ต่อนายอำเภอเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยาพิจารณาแล้ว จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 กันยายน 2563 และประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำได้เรียกประชุมสภา วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำพิจาณาให้ความเห็นชอบการกันเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 เพื่อเบิกตัดปี และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม นายไพบูลย์ หาสิ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

              ประชุมกลุ่มภาคีเครือข่าย 22 โรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายไพบูลย์ หาสิ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มภาคีเครือข่าย 22 โรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา เพื่อแจ้งผลการดำเนินการของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ผ่านมา และร่วมปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ณ วัดต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กำลังแสดงหน้า : 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th