[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

    วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย นายไพบูลย์ หาสิ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ตำบลบ้านต๊ำ หมู่ที่ 1 – 13 ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มอบเงินอุดหนุนหมู่บ้านละ 20,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อให้ไปดำเนินการจัดทำโครงการด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ


กำลังแสดงหน้า : 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th