[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 

1. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
   - ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
   - ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
 
2.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
 
3.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
 
4.มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   - ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th