[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
  
ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 456
อังคาร์ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 [เปิดเอกสารแนบท้าย]

           ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561) ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
  2. ทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
  3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

**หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 054-888346 หรือ086-1917179

 

คำสั่งประกาศ

Download เอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ [ข่าวทั้งหมด]

      รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12/ก.พ./2562
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง คนงานทั่วไป 31/ม.ค./2562
      ประกาศเทศบาลตาบลบ้านตา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14/ม.ค./2562
      รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 4/ธ.ค./2561
      รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 23/พ.ย./2561
      รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการสัญจรเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 9/พ.ย./2561
      ดาวน์โหลด Mobile Application “DOPA PLUS” 14/ต.ค./2561
      โรคพิษสุนัขบ้า 3/ต.ค./2561
      รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย 7/ส.ค./2561
      ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 18/ก.ค./2561
      กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 จะทำลายกระสุน 18/มิ.ย./2561
      รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 15/พ.ค./2561
      ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 16/ก.พ./2561
      เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 16/ก.พ./2561
      ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 4/ก.ย./2560
      กำหนดการลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 5/ก.ค./2560
      กำหนดการลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มีนาคม 2560 7/มี.ค./2560
      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 10/ก.พ./2560
      กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 1/ก.พ./2560
      ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1/พ.ย./2559
      ทำดีเพื่อพ่อ ขอลดเมาต่ออีก 2 เดือน 11/ต.ค./2559
      เส้นทาง เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ลดอุบัติเหตุ งดเมา เอาบุญ 11/ก.ค./2559
      กำหนดการ “ ลดอุบัติเหตุ งดเมาเอาบุญ2559” 11/ก.ค./2559
      ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 10/มิ.ย./2559
      ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน 9/มิ.ย./2559
      รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 11/ธ.ค./2558
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น 11/ธ.ค./2558
      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) 2559-2561 11/ธ.ค./2558
      กำหนด วัน เวลา สถานที่ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ 11/พ.ย./2558
      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 30/มิ.ย./2558
      ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 27/ก.พ./2558
      ประกาศหยุดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำ 4/ก.ย./2557
      ตารางเวลาลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2557 27/มี.ค./2557
      ลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2557 11/มี.ค./2557
      กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 28/ก.พ./2557
      ประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะมูลฝอย 29/ม.ค./2557

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th