[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
3/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ เลิกสูบ ก็เจอสุข

ณ.โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล


3/ก.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการถอดบทเรียนตำบลสุขภาวะ และแหล่งเรียนรู้

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


7/มิ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมการประเมินการทำงานและพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในระดับท้องถิ่น

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


7/มิ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาสามปี ประจำปี(2560-62)

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


6/มิ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559

ร่วมกับ รพสต.บ้านต๊ำ และ อสม.


6/มิ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์

ณ โรงเรียนต๊ำอินโตประชานุเคราะห์


6/มิ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ (อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่าย)

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


6/มิ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการปลูกป่าแบบประชาอาสา และบวชป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพะเยา

ณ บ้านต๊ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ


17/พ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
อบรมโครงการดื่มอย่างปลอดภัย ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ณ วัดต๊ำม่อน


4/พ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมประเพณีวัดม่วงเจ็ดต้น

ณ วัดม่วงเจ็ดต้น


4/พ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559


4/พ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


11/เม.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาหมอกควัน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


11/เม.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2559

ณ วัดต๊ำม่อน


11/เม.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
มอบเตียงใก้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

ตามโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว


5/เม.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเตรียมการจัดงานวันผู้สูงอายุประจำปี 2559

ณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


5/เม.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีการสร้างทางมอเตอร์เวย์

ณ เทศบาลตำบลท่าจำปี


5/เม.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


5/เม.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558

ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา


22/มี.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559

ณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำกำลังแสดงหน้า :<- 9/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th