[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
4/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่กว๊านพะเยา

ณ จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา


4/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
“ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 3

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


4/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
“ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 2

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา


4/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
"ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” รุ่นที่ 4

ณ ห้องประชุมจำปาทอง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


4/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ณ บ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


4/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
มอบเงินอุดหนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


4/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
นโยบายรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างยั่งยืน ทุกวันพุธ

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ( ประมงโซน B )


2/ส.ค./2560 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

-


14/ก.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร

“ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอสกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” รุ่นที่ 3


14/ก.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


9/ก.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560

ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


9/ก.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุม สรุปผลการรองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร

"ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ รุ่นที่ 2 ”


9/ก.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


9/ก.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมรับฟังคำชี้แจงตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


5/ก.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560


5/ก.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 5

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


26/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)


26/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 3 วันสุดท้าย

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


26/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 2

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


26/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ”

ในระหว่างวันที 21-23 มิถุนายน 2560กำลังแสดงหน้า :<- 9/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th