[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
5/ก.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560


5/ก.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 5

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


26/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)


26/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 3 วันสุดท้าย

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


26/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 2

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


26/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ”

ในระหว่างวันที 21-23 มิถุนายน 2560


24/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมหารือแนวทางการบำบัดคุณภาพน้ำจากชุมชน ก่อนไหลลงสู่กว๊านพะเยา

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


20/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการปิดทางสาธารณะ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา


20/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านต๊ำ

. ณ ห้องประชุมน้ำตกจำปาทอง


20/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน สานสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 7

ณ จุดเริ่มต้นบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง


13/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมถวายการต้อนรับพระมหาเถระ คณะสงฆ์ ในการเยี่ยมติดตาม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 บ้านต๊ำม่อน


12/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
พิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ

วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น.


12/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
“ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันสุดท้าย

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา


12/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
“ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอสกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 2

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


12/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
“ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอสกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ”

ระหว่างวันที 7 – 9 มิถุนายน 2560


2/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2560

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


2/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


2/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


2/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


24/พ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายใกล้ตัว

ณ วัดต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำกำลังแสดงหน้า :<- 7/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th